Kurt

organisasjon

Visjon

NIS’ visjon er:  ”Vi jobber for livet”
 
Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:
drifting av svømme- og idrettsanlegg
drifting av turstier, parker og veiareal
drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg
 

Formål

Foretakets formål er å være kommunens foretrukne produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier,
badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift
og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.
Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil
kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav
til tjenestekvalitet og effektivitet.
 
Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser
for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 
Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.